تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در كهگیلویه و بویراحمد

این رساله به بررسی وضعیت موجود و تحلیل توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان كهگیلویه و بویراحمد می پردازد

در این پروژه تمامی قابلیت های محیطی و انسانی از یك طرف و محدودیت های محیطی و انسانی نیز شناسایی و بررسی می شوند در این مسیر ضمن امكان سنجی منابع داخلی به عواملی كه از بیرون از منطقه می توانند توسعه یا عدم توسعه یافتگی منطقه دخالت داشته ب

دسته بندی برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
حجم فایل 1138 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 190

تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در كهگیلویه و بویراحمد

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات

1-1: طرح مسئله …………………………….. 2

1-2: ضرورت تحقیق……………………………. 4

1-3- انگیزه تحقیق…………………………… 4

1 –4 : اهداف تحقیق………………………….. 5

1-5 :سوالات تحقیق……………………………. 6

1-6 :فرضیات تحقیق…………………………… 6

1-7 : پیشینه تحقیق………………………….. 6

1-8-روش تحقیق ………………………………. 8

1-9- فرایندهای تحقیق …………………….. 8

1-10- روشهای جمع آوری اطلاعات …………………. 8

1 – 11- ابزار تحقیق …………………………. 8

1-12- محدودیت های و تنگناهای تحقیق ………… 9

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

2-1- : مبانی نظری یا تئوریك پژوهش………… 11

2-2- : تعاریف و مفاهیم……………………. 12

2-2-1- برنامه ریزی منطقه ای……………….. 14

2-2-2- مفهوم رشد اقتصادی………………….. 15

2-3 – تفاوت رشد و توسعه اقتصادی……………. 16

2-3-1-الف ) توسعه علمی……………………. 17

2-3-2-ب) توسعه سیاسی……………………… 17

2-3-3-ج) توسعه فرهنگی…………………….. 18

2-3-4-د) توسعه پایدار…………………….. 19

2-4- سابقه برنامه ریزی منطقه ای …………… 19

2-5- سابقه برنامه ریزی در ایران …………… 21

2-6- فرایند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی در جهان ……………………………………….. 23

2-7- نظریه ها و الگوهای توسعه …………….. 25

2-7-1- نظریه تسلسل فقر توده های و شهرگرایی….. 25

2-7-2- نظریه حداکثر استفاده از زمینهای کشاورزی 26

2-7-3- نظریه قطب رشد……………………… 27

2-7-4- نظریه مرکز پیرامون…………………. 30

2-7-5- تئوری مرحله ای روستو……………….. 31

2-8- استراتژی های مختلف توسعه اقتصادی………. 32

2-9- تکنولوژی مناسب برای کشورهای در حال توسعه . 36

2-10- معیارهای سنجش رشد و توسعه …………… 37

2-11- شاخص های سنجش توزیع درآمد……………. 41

2-12- شرایط لازم جهت موفقیت در هدایت توسعه ای .. 42

فصل سوم :ویژگیهای جغرافیایی منطقه محل پژوهش

3-1-ویژگیهای طبیعی……………………….. 46

3-1-1-موقعیت و حدود جغرافیایی……………… 46

3-1-2- ویژگیهای عمومی زمین شناسی…………… 48

3-1-3-. وضعیت گسل ها در زلزله خیزی منطقه……. 56

3-1-4- هواشناسی و اقلیم…………………… 60

3-1-5- پوشش گیاهی وحیات جانوری…………….. 63

3-1-6- ویژگیهایی خاك منطقه………………………………………… 64

3-2- ویژگیهایی اجتماعی و فرهنگی………………………………. 67

3-2-1- توزیع و پراكندگی جمعیت……………… 67

3-2-2- توزیع سنی جمعیت……………………. 68

3-2-3- توزیع جنسی جمعیت…………………… 71

3-2-4- موالید و مرگ و میر…………………. 71

3-2-5 – رشد جمعیت………………………… 75

3-2-6- بار تكفل خانوار…………………… 77

3-2-7- بعد خانوار وتغییرات آن……………… 81

3-2-8- روند مهاجرت……………………………………………………….. 82

3-2-3- وضعیت شاخصهای توسعه فرهنگی………………………….. 84

3-4- ساختار فضایی كالبدی………………….. 92

3-4-1- تقسیمات سیاسی……………………… 92

3-4-2- روند تحولات جمعیتی………………….. 96

3-5- وضعیت سکونتگاههای روستایی…………….. 98

6- ویژگی های اقتصادی جمعیت ……………….. 99

3-6-1- جمعیت شاغل به تفكیك بخش های مختلف اقتصادی……………………………………….. 99

3-6-2- بهره برداری از منابع نفت وگاز……….. 104

3-6-3- فعالیت صنعتی (شهرک های صنعتی )……… 105

3-6-4- وضعیت موجود بخش معدن……………….. 106

3-6-5- وضعیت اشتغال در بخش كشاورزی ………… 107

3-7- موسسات بهداشتی ودرمانی……………….. 108

3-8- شبكه راههای ارتباطی………………….. 110

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل عوامل اجتماعی و اقتصادی

4-1-تحلیل وضعیت اجتماعی و فرهنگی منطقه……… 114

4-1-1- تحلیل جمعیت وتغییرات آن……………. 114

4-1-2- تحلیل تراكم ورشد جمعیت…………….. 115

4-1-3- بررسی روند مهاجرت…………………. 118

4-1-4- تحلیل ویژگیهای اقتصادی…………….. 119

4-1-4- الف) تحلیل جمعیت فعال وغیر فعال……… 119

4-1-4- ب) نرخ فعالیت اقتصادی منطقه…………. 120

4-1-4-ج) تحلیل روند اشتغال………………… 120

4-1-4-د) روند نرخ بیكاری………………….. 121

4-1-5-تحلیل ویژگیهای فرهنگی……………….. 121

4-1-6 بافت فرهنگی ورهیافتهای توسعه…………. 123

4-2- تحلیل فضایی-كالبدی…………………… 125

4-2-1- تحلیل پراكندگیها وقلمروهای مناطق طبیعی(اكوتوریسم)……………………………………….. 126

4-2-2- تحلیل فضایی جمعیت شهری و روستایی……. 128

4-2-3- تغیرات فضایی اندازه جمعیت در دوره1385 -1375……………………………………….. 130

4-2-4- تحلیل دلایل جابجایی جمعیت………….. 130

4-2-5 نتیجه گیری از روند تحولات جمعیتی……… 132

4-6-بررسی وتحلیل ساختار اقتصادی……………. 133

4-6-1- بخش صنعت ومعدن……………………. 135

4-6-2- بخش كشاورزی………………………. 137

4-6-3- بخش خدمات…………………………. 141

4-6-4- توزیع هزینه ودرآمد بهد تفكیك شهر وروستا. 143

4-6-5- درآمدهای عمومی استان……………….. 143

4-7- شاخصهای توسعه انسانی ………………… 144

4-8- خدمات بهداشتی درمانی ………………… 145

4-9- قابلیتهای منطقه در بخشهای مختلف اقتصادی… 146

فصل پنجم:آزمون فرضیات ؛ :نتیجه گیری وبیشنهادات

آزمون فرضیات…………………………….. 149

نتیجه گیری………………………………. 152

5-1- مسایل اساسی استان……………………. 162

5-2- عمده ترین تنگناها وقابلیتهای اقتصادی…… 163

5-3-راهبردهایی جهت برنامه های بلند مدت در منطقه 167

راهکارهای عمومی………………………….. 171

منابع وماخذ……………………………… 173

چکیده به انگلیسی

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول:3-1-تقسیمات سیاسی استان در سال 1385……. 48

حدول: 3-2-طبقات شیب اراضی ………………… 51

جدول:3-3-محدوده استان در طبقات شیب…………. 52

جدول:3-4-طبقات ارتفاع از سطح دریا………….. 54

جدول:3-5-طبقات ارتفاع محدوده استان…………. 55

جدول:3-6-نتایج سرشماری نفوس ومسكن1385………. 68

جدول:3-7-توزیع سنی جمعیت در استان در مقایسه با كشور 69

جدول:3-8-نسبت جنسی جمعیت………………….. 71

جدول:3-9- موالیداستان به تفكیك شهر و روستا …. 73

جدول:3-10-نرخ رشد سالانه ی جمعیت …………… 74

جدول:3-11-بار تكفل استان …………………. 76

جدول:3-12- مقدار سهم جمعیت شهری وروستایی……. 78

جدول:3-13- مقایسه بعد خانوار استان ………… 79

جدول:3-14- مقصد مهاجران خارج شده ازاستان……. 81

جدول:3-15- مبدا مهاجران وارد شده به استان ….. 82

جدول:3-16- مهاجران داخلی در مقایسه با كل كشور . 82

جدول:3-17- مراكز بهداشتی ودرمانی…………… 84

جدول:3-18- شاخص های توسعه انسانی ………….. 85

جدول:3-19- میزان با سوادی…………………. 85

جدول:3-20- كتاب خانه ها وتعداد كتاب ها……… 87

جدول:3-21- شمارگان مطبوعات محلی …………… 88

جدول:3-22- برنامه های صدا وسیمای استان……… 89

جدول:3-23- تعداد سینما های استان…………… 89

جدول:3-24- گردشگران وا رد شده به استان …….. 90

جدول:3-25- تاسیسات اقامتی ورفاهی ………….. 91

جدول:3-26-مساحت وتعداد شهر های استان……….. 91

جدول 3-27- تعداد شهر های استان ……………. 97

جدول:3-28- جمعیت بیكار استان بر حسب جنس…….. 100

جدول:3-29- وضعیت اشتغال جمعیت …………….. 100

جدول:3-30- توزیع جمعیت جویای كار (بالای 10 سال) 101

جدول:3-31- اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی …. 101

جدول:3-32- تولید ناخالص داخلی …………….. 102

جدول:3-33- ضریب توزیع ومقدارسرمایه…………. 103

جدول:3-34- مشخصات شهرك های صنعتی ………….. 104

جدول:3-35-واحد های صنعتی بهره برداری شده……. 105

جدول:3-36- معادن در حال بهره برداری و شاغلان بخش معدن 106

جدول:3-37-مزاکر بهداشتی و درمانی…………… 109

جدول:3-38- تعداد تونلها و پل ها ………….. 110

جدول:3-39-مشخصات راه های اصلی وفرعی استان…… 111

جدول:4-1- شاخص های جمعیت نیروی انسانی،وسواد در استان 119

جدول:4-2-مسیر های گردشگری عمومی استان ……… 127

جدول:4-3- مهاجرت های میان منطقه ای وخالص در استان 131

جدول:4-4- ضریب توزیع تعداد سرمایه وصنعت ……. 134

فهرست نمودار

عنوان صفحه

نمودار3-1- هیستو گرام طبقات شیب…………… 52

نمودار3-2- هیستو گرام طبقات ارتفاع ………. 55

نمودار3-3- هرم سنی و جنسی جمعیت …………… 69

نمودار3-4- تغییرات نسبت جنسی …………….. 71

نمودار3-5- میزان موالید ……………….. 73

نمودار3-6- در صد مرگ ومیر ………….. 74

نمودار3-7- متوسط رشد سالانه جمعیت …………. 76

نمودار3-8- بار تكفل خانوار …….. 78

نمودار3-9- تراكم نسبی جمعیت ………………. 79

نمودار3-10- سهم جمعیت شهری………………… 80

نمودار 3-11- سهم جمعیت روستایی…………….. 80

نمودار3-12- بعد خانوار به تفكیك شهر وروستا…. 81

نمودار3-13- مبدا مهاجران وارد شده …… 83

نمودار3-14- مقصد مهاجران خارج شده …………. 83

نمودار3-15- مقایسه شاحص های با سوادی……….. 86

نمودار3-16- مقایسه شاخص پوشش تحصیلی………… 86

نمودار3-17- مقایسه روند جمعیت شهری ……….. 97

نمودار3-18- جمعیت شهر های استان……………. 97

نمودار3-19- سهم آبادی های سكنه وخالی از سكنه .. 98

نمودار3-20- اشتغال بخش های مختلف استان 102

نمودار3-21- بهروری نیرو ی انسانی ….. 103

نمودار3-22- وضعیت اراضی كشاورزی ……. 108

نمودار 4-1 منحنی لورنز در مناطق شهری ………. 129

نمودار 4-2 تعداد و سهم آبادهای استان ………. 129

نمودار 4-3 شاغلان بخش معدن ………………… 137

نمودار 5-1 دلایل توسعه نیافتگی استان ……….. 170

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

نقشه شماره 1- موقعیت استان در كشور ………… 47

نقشه شماره 2- شهرستان های استان……………. 50

نقشه شماره 3- نقشهDEM طبقات ارتفاع استان….. 53

نقشه شماره 4 – خطرات نسبی زمین لرزه ……….. 58

نقشه شماره 5- شبکه راههای استان …………… 59

نقشه شماره 6- منابع آب استان …………….. 62

نقشه شماره 7 – كار بری اراضی ………….. 66

نقشه شماره 8 – پراكندگی جمعیت در استان…….. 70

نقشه شماره 9 – واحد های اداری وسیاسی……….. 94

نقشه شماره 10- مكان های گردشگری در استان……. 95

نقشه شماره 11- كانون های توسعه ی تمركز محوری دراستان(طرح پیشنهادی نگارنده)………………………………… 169

چكیده

این رساله به بررسی وضعیت موجود و تحلیل توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان كهگیلویه و بویراحمد می پردازد

در این پروژه تمامی قابلیت های محیطی و انسانی از یك طرف و محدودیت های محیطی و انسانی نیز شناسایی و بررسی می شوند . در این مسیر ضمن امكان سنجی منابع داخلی به عواملی كه از بیرون از منطقه می توانند توسعه یا عدم توسعه یافتگی منطقه دخالت داشته باشند ، پرداخته می شود در بررسیهای انجام شده از مجموعه عوامل تأثیر گذار در امر توسعه منطقه ضعف زیر ساخت ها و شبكه های ارتباطی – موانع اجتماعی و فرهنگی و ضعف مدیریتی در شبكه های اداری سیاسی بارزترین و برجسته ترین موانع توسعه یافتگی منطقه بوده اند .

حال با توجه به منابع غنی نفت و گاز و معادت كانی غیر نفتی و منابع غنی آب و خاك و توسعه نیروی انسانی در داخل و نیز موقت ممتاز منطقه در محل تلاقی استانهای صنعتی كشور و مناطق استراتژیك نفت و گاز مثل عسلویه بوشهر – پتروشیمی ماهشهر و بندر امام و دسترسی سریع به بنادر خلیج فارس ، می توان با برنامه ریزی بهتر و اولویت بندی طرحهای عمرانی به توسعه همه جانبه منطقه سرعت بخشید . كه برای رسیدن به این امر مهم باید مهمتر از همه به توسعه انسانی به عنوان زیر بنای توسعه اقتصادی توجه خاصی نمود .

مقدمه

امروزه در جهان كمتر كشوری شاهد می شود كه با دقت هر چه بیشتر به امر برنامه ریزی در جهت توسعه منطقه ای مشغول نباشد امر توسعه ؛ مخصوصاً توسعه اقتصادی ؛ سابقه برنامه ریزی در جهان دارد و این سابقه خوشبختانه تجربیات بسیار سودمندی را در اختیار جهان معاصر قرار داده تا ضمن بررسی آنها به بومی كردن الگوهای توسعه در كشور و جامعه خود پرداخته تا از قطار سریع رشد و توسعه جهانی عقب نمانند .جامعه توسعه یافته غرب در پی تحول اساسی در تمام زمینه های فرهنگی و اقتصادی خود در قرون گذشته موفق به دست یابی به این امر نموده كه امروزه جوامع كمتر توسعه یافته جهان سوم سعی در تقلید نادرست از آنها هستند . كه به علت عدم تناسب با شرایط داخلی تأثیری منفی در این جوامع بر جای گذاشته است

در درون كشورهای جهان سوم ناهمگونی جمعیت و محیط طبیعی ، مشكلات فرهنگی و قومی زیر ساخت های لازم جهت توسعه منطقه ای و بخشی و مهمتر از همه عقب ماندگی ساختارهای سیاسی و حكومتی مانع حركت این جوامع در مسیر اصلی توسعه شده است

در ایران نیز علیرغم اینكه سالهاست برنامه های (میان كدام توسعه منطقه ای اجرا می شود ، به دلایل مختلف این برنامه ها در عمل به هدف اصلی كه از قبل مشخص می شود نمی رسند و دخالت های عوامل خارجی و داخلی عملاً خاصیت و ارزش اصلی و یا عوامل سیاسی و موقعیت خاص توسعه یافته اند به طوری كه ناهمگونی و اختلاف سطح توسعه شهری و روستایی كاملاً ملموس است .قطب اول توسعه كشور تهران به لحاظ موقعیت اداری – سیاسی نزدیك به نیمی از تمامی امكانات كشور را جذب می كند و این امر به رشد كانونهای دیگر توسع مثل قم . قزوین . كرج كمك نموده است و در شمال شرق اهمیت و نقش مذهبی مشهد و موقعیت ممتاز مالی استان فارسی كمك زیادی به توسعه كانون شمال شرق نموده است . حوزه شمال غرب نیز آذربایجان به لحاظ نقش اهمیت تاریخی خود و نیز تجارب مرزی و نقش كلان شهر تبریز باعث تقویت آن شده است شهر اصفهان را می توان بعد از تهران دومین قطب توسعه یافته كشور دانست . توسعه ای كه متكی به خود منطقه است و است و كمتر منطقه ای را می توان یافت كه چون اصفهان به لحاظ ساختاری توسعه یافته باشد امری كه ناشی از تفكر و تخصص و اندیشه های نیروی بومی استان است.در جنوب با وجو اینكه شاهرگ اقتصادی تمام ایران است ، اما از لحاظ توسعه و عمران شهر و روستا رشد چندانی نكرده است. دیار غنی و داغ جنوب فقط مثل شمع می سوزد تا مردم ایران زمین از روشنایی آن استفاده كنند و چراغ زندگیشان روشن بماند اما غافل از اینكه در كنار این ذخایر سرشار نفت و گاز و تجارت جنوب ، توده عظیمی از مردم در انتهای خط فقر زندگی می كنند . شبكه های ارتباطی ضعیف و شهرهای توسعه نیافته كه با كمی توجه و نگاه به مناطق بیابانی جنوب خلیج فارس می توان نقش ذخایر نفت و گاز را در توسعه كشورها مشاهده كرد .

استان كهگیلویه و بویراحمد یكی مناطقی است كه علیرغم توانهای محیطی و انسانی فراوان چه از نظر موقعیت جغرافیایی و چه از نظر منابع عظیم معدنی به دلیل بی توجهی در امر برنامه ریزی و ومدیریت استانی. اكنون یكی از كم توسعه یافته ترین مناطق كشور است كه مشاهده این توسعه نیافتگی نگارنده را واداشت تا به بررسی این موضع در این رساله بپردازد در این پژوهش به بررسی و تحلیل در توسعه نیافتگی پرداخته و ضمن معرفی قابلیت های اصلی راهكارهایی جهت دست یابی به توسعه در منطقه پیشنهاد داده است

در فصل اول این رساله ، اهداف فرایندهای پژوهش و نیز پیشینه چنین طرحهای پژوهشی در منطقه آمده است .در فصل دوم مبانی نظری توسعه و برنامه ریزی منطقه ای و ایران و الگوها تئوریهای مهم توسعه ذكر شده است و نیز شاخص های توسعه نیافتگی اشاره شده است

در فصل سوم ویژگیهای جغرافیایی منطقه و نیز وضعیت موجود استان به لحاظ اجتماعی و فرهنگی اقتصادی و نیز كالبدی – فضایی مطابق با آخرین آمارهای موجود بررسی شده است

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل شاخص ها قابلیت های و نیز محدودیت های توسعه منطقه پرداخته شده است و در فصل پنجم نیز به مسایل اساسی منطقه و راهكارهایی جهت رسیدن به توسعه منطقه ای پرداخته شده است .

فصل اول:

کلیات طرح

1-1- طرح مسئله

كشورهای صنعتی غرب كه سالها جلوتر از جهان سوم راه توسعه نامتعادل و بدون توجه با شرایط محیط طبیعی چیزی جز نابودی محیط طبیعی و به دنبال آن نابودی محیط انسانی در جوامع ندارد ، حتی اگر كشوری در شرایط عالی توسعه صنعتی باشد ولی در صورت حفاظت نكردن از محیط طبیعی راهی جز سقوط و ضعف ندارد . از آنجائیكه انسان در محیط زندگی می كند و ناگریز از استفاده از منابع و امكانات محیط طبیعی خود است بنابراین حتی جوامع و مناطق كه اختیار است محیطی خوبی دارند و توانسته اند رابطه خوب و سالمی با محیط خود برقرار كنند ، به توسعه ای متوازن و پویا دست یافتند . در ایران موقعیت جغرافیایی ممتاز . منابع غنی طبیعی . شرایط اقلیمی خوب و متنوع و جمعیت متناسب با وسعت . فضای لازم را برای توسعه فراهم نموده است كه در صورت برنامه ریزی صحیح و علمی نگری به جای سطحی نگری و مصلحت اندیشی های سنتی و مهمتر از آنها توجه به حفظ محیط می توان توسعه ای همه جانبه را مشاهده نمود.استان كهگیلویه و بویراحمد با طبیعت سرشار و مناطق كوهستانی دست نخورده مورد مطالعه قرار نگرفته اند .

وجود منطقه ای با این آب و هوا و زیبایی های طبیعی كنار گرم ترین نقاط كشور در نوع خود جالب و قابل تأمل است كه با استفاده بهینه از این طبیعت زیبا می توان سرمایه های زیادی حتی از كشورهای حوزه خلیج فارس جذب نمود وصنعت گردشگری كه امروزه اقتصادی نامرعی نامیده می شود می تواند كمك زیادی به ساكنین دامنه های زیبایی زاگرس بنمایند كه علیرغم داشتن اینهمه امكانات و قابلیت ها با زندگی مملو از رنج و سختی را تجربه نموده اند. بنابراین با مشكلاتی از قبیل كوهستانی بودن كه خود مانع ایجاد ساختارهای شبكه های ارتباطی شده است كه به نظر نگارنده یكی از مهمترین موانع توسعه منطقه و در بن بست قرار دادن آن می باشد .عبور شریانهای آب از قعر دره ها نیز مانع دسترسی ساكنین منطقه به منابع غنی آب گردیده با وجود ارااضی حاصلخیز و غنی كشاورزی رونق چندانی نیافته است .منابع غنی نفت گاز كه حدود 25 درصد صادرات كشور را شامل می شود تأثیر چندانی در توسعه منطقه نداشته است و دیگر قابلیت هایی كه می توانست این منطقه را در جایگاه مناسب توسعه منطقه ای قرار دهد.

منطقه موردمطالعه به لحاظ شرایط لزوم جهت قرارگرفتن دریك سطح مناسب ازنظرتوسعه یافتگی موقعیت بسیارخوبی را درقیاس با مناطق برخورداركشوردارد زآنجاییكه بررسی توسعه یافتگی ورسیدن به آمارو ارقام ازنظررشد سالانه درآمد سرانه سطح سواد وغیره می تواند جایگاه مناسبی برای آن درنظرگرفت.چون منابع طبیعی وشرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه یكی ازشرایط جهت توسعه ازنظرجغرافیایی است.كه می توان آنرا در بالاترین رتبه امتیازی اقلیم وشرایط طبیعی قرارداد .از نظرمنابع زیرزمینی هم وجودبیش از25%صادرات صادرات نفت وحجم زیادی منابع گازكشور و منابعی چون فسفات ودیگر.مكوهها ودشت های منطقه دست نخورده باقی مانده است نیز میتواندگواه این توانایی بالقوه باشد. قرار گرفتن دربین چهارمنطقه برخوردارازنظرمنابع وتوسعه یافتگی مثل اصفهان كه یكی قطب های رشد كشورواز همه نظربعدازتهران مؤثرترین قطب اقتصادی و سیاسی كشورهست با خوزستان باموقعیت استراتژیك وذخایرعظیم نفت گاز و انرژی هیدرولیك وكشاورزی باتمام پیشینه فرهنگی وتوانایهای فراوان مراكز مهم پتروشیمی بندرامام وماهشهر،و بوشهربا داشتن یكی از بزرگترین مراكز تولید گاز جهان درعسلویه وپتانسیل بالاتجاری وجذب سرمایه كه ساحلی بودن آن براین امتیاز نیز می افزاید.بنابراین محصور شدن دراین میان گذشته از تهدیدهای خارجی ولی فرصت های فراوانی را می تواند به لحاظ كارو سرمایه برای این استان ایجاد نماید.

1-2 – ضرورت تحقیق

محدودیت ها منابع محیطی و نیاز روز افزون جوامع بشری از در پی افزایش رشد جمعیت از یكسو و تحولات اجتماعی سالهای اخیر و بالا رفتن سطح زندگی در پی گسترش ارتباطات در جهان كه منجر به پیوند رسانه ای در تمام جهان شده است كه منجر به پیوند رسانه ای در تمام جهان شده است ، تلاش انسان را برای رسیدن به بهترین نوع بهره برداری و كیفیت بالای زندگی مادی دو چندان كرده است بنابراین رسیدن به چنین سطوح زندگی و استفاده بهینه از منابع با در اختیار گرفتن ابزارهای فنأوری جدید امكان پذیر می باشد بهمین دلیل توسعه علمی و فنی رسمیت یافته مایه امید انسانها برای غلبه بر بسیاری از مشكلات امروزی است كه برای رسیدن به چنین توسعه ای برنامه ریزی لازم است .

چون برنامه ریزی تلاشی است آگاهانه برای رسیدن به هدفی مشخص در زمانی مشخص در منطقه محل پژوهش باید هر چه سریعتر اقدام به موانع اصلی در رسیدن به رفاه و آسایش ساكنین نمود تا انسانها در چند صباحی كه زندگی می كنند لذتی از زنده بودن و زیستن خود در استفاده از نعمت های الهی احساس كنند و از نوع زندگی كه سراسر سختی و زحمت از بدو تولد تا مرگز است دگرگون شود و تفكری جدید در شیوه زندگی ایجاد شود این شرایط دست یافتنی است به شرطی كه ضمن شناخت قابلیت ها به برنامه ریزی در جهت استفاده هر چه بهتر از آنها اقدام نمود و با تلاشی همگانی و مستمر اقدام به ساختن جامعه ای پویا و سرشار از نشاط و شادابی در استان نمود چرا كه در این استان با داشتن این همه منابع و قابلیت ها دیدن این همه محرومیت ها و سختی در زندگی ساكنین جای تأمل تفكر زیادی دارد .

1-3 – انگیزه تحقیق

آنچه اینجانب راوادار به انتخاب این موضوع نموده، مشاهده درد ورنج فراوانی است كه، دراندامهای تكیده وچهرهای رنجور وفقرزده مردم آن دیارمشاهده نموده، و جور و جفایی كه در سالیان گذشته توسط حاكمان ستمگر به این مردم تحمیل شده، وآنهارا اسیر و بازیچه هوسبازیها وقدرت طلبی های ایلی وطایفه ای خود نموده است.گذشته این مردم آكنده است ازظلم وستمی است كه، با شمشیرهای زهر آلود تعصب وكج اندیشی حاكمان محلی، در پی قشون كشی وغارت وچپاول طوایف همجوار برگرده این مردم فرو رفته است0دامن زدن به اختلافات قومی وقبیله ای سالها و فكراین مردم رابخود مشغول كرده است. بسیاری از توانهای مردم سرزمین من زیر چكمه های تعصب واند یشه های خرافی راه یافته به پیكره ی فرهنگ غنی این دیار له شده اند،افسوس كه هنوز هم بعضی از این كج اندیشیها وتنگ نظریها خواسته یا نا خواسته چسبیده به کالبد فرهنگ نسلهای امروز سرزمین من به حیات خود ادامه می دهند.

نویسنده وظیفه خود دانسته عقده ای را كه سالها از دیدن ولمس این همه بدبختی ورنج كشیدگی مردان و زنان ایل وتبارم،در سینه داشته بازگشاید، شاید تا حدودی دینم را به سرزمین و آب وخاکم ادا کرده باشم. امروزه با توجه به وجود مناطق و كشورهایی دردنیا كه از لحاظ توانائیها وداشته های طبیعی درسطح خیلی پایین قرار دارند.اما ازلحاظ توسعه اقتصادی به طورچشمگیری رشد كرده اند.امیدواری ما را دو چندان كرده كه استان كهگیلویه وبویراحمد با وسعتی كم و جمعیتی متناسب با آن وبا داشتن پتانسیل بالا وبالقوه یكی از رده های بالا وحداقل میانی جدول توسعه ملی باشد.قویا معتقدم كه درصورت اصلاح ساختار معیوب اداری-سیاسی و نظارت وجهت دهی صحیح می توان توسعه ی پایدار را در این منطقه مشاهده کرد0

1-4-اهداف تحقیق:

1-شناخت و بررسی ویژگیهای طبیعی وا نسانی ا ستا ن كهگیلویه وبویراحمد

2-تحلیل ویژگیهای كلی منطقه وامكان سنجی توسعه دربخشهای مختلف

3-ارایه راهكارهای مشخص برای توسعه منطقه ای

1-5-سوالات تحقیق:

1-5-1-آیا موانع اجتماعی-فرهنگی نقش اصلی را در توسعه نیافتگی منطقه داشته است؟

2-1-2-أیاشرایط توبوگرافی مانع اصلی توسعه استان بوده است؟

1-5-3-مشکلات مدیریتی وساختاراداری –سیاسی چه قدر در عدم توسعه ی استان نقش داشته است؟

1-6-فرضیات تحقیق:

1-6-1-به نظر می رسد مانع اصلی توسعه نیافتگی استان، با وجود بتانسیل بالا موانع اجتماعی فرهنگی است.

2-6-2-یکی از موانع مهم وتاثیر در توسعه نیافتگی استان،ویژگی زئومرفولوژیکی کوهستانی و صعب العبور آن میباشد.

1-7-پیشینه تحقیق :

1- طرح توسعه وعمران(جامع )دهدشت:

این طرح در سال 1282 توسط مهندسین مشاور جهان-پارس به سفارش سازمان مسكن و شهرسازی استان تهیه شده ،در این طرح ضمن بررسی ویژگیهای جغرافیایی عوامل جمعیتی شهروحوضه نفوذ وگذشته ازآن روند تغییرات جمعیتی شهرستان كهگیلویه نیز بررسی شده ا ست0 درطرح جامعه شهردهدشت ضمن بررسی رابطه شهردهدشت باروستاهای تا بعه درشهرستان به نوع فعالیت های اقتصادی دربخش های مختلف صنعت كشاورزی وخدمات درحوزه شهری پرداخته شد0وپیش بینی هایی بررسی توسعه آتی شد انجام شده است0

2-طرح توسعه و عمران( جامع) ناحیه گچسا ران

این طرح كه بعد از تقسیم بندی استان به دو ناحیه گچساران(كهگیلو یه و گچساران و بهمئی ) و ناحیه دیگر یعنی بویراحمد و د نا توسط شركت مهندسین مآب درسال به سفارش سازمان ملی وشهرسازی تهیه گردیده است0اولین طرح منطقه به تفكیك:شنا خت ویژگیهای جغرافیایی دوم: تجزیه وتحلیل عوامل طبیعی وانسانی وبررسی ویژگی های اقتصادی ناحیه درمقایسه با استان پرداخته است0درطرح عمران ناحیه گچساران و ویژگی های جمعیتی وناحیه با اولویت سكونت گا ههای انسانی اعم ازشهری –روستایی وعشایری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتند وعلاوه برآن ویژگیها وقابلیت های محیطی ناحیه ازكشاورزی گرفته ومعادل نفت وگازوكانی مورد برسی مورد بررسی قرار گرفتند وبا محورقرار دادن مكانهای مركزی برای توسعه به تحلیل شاخص های مكان مركزی درناحیه پرداخته ومحورتوسعه قطب های محلی رشد دا نسته كه با توسعه این مراكز محلی می توان وتمركز گرایی جمعیت برای ارایه خدمات كمك نمود0

3-طرح آمایش ا ستان:

این طرح باسفارش استانداری وتوسط دانشگاه شیراز درسال 1387با هدف امكان سنجی منطقه وارایه راه حل هایی برای برون رفت از مشكلات فعلی استان تهیه شده است0 طرح آ مایش استان با الهام گرفتن ازطرح كالبدی ملی ایران در5 بخش 0انسانی -اجتماعی ،فرهنگی،اقتصادی وفضایی تهیه، و نقشه های مورد نیاز نیز از منطقه تهیه شده است 0درطرح آمایش استان ویژگیهای جغرافیایی طبیعی وانسانی منطقه به تفصیل آمده وبا استفاده ازتحلیل های آماری ویژگی های جمعیتی واجتماعی راتغییر نموده اند0با توجه به پراكندگی نامتتوازن جمعیت دراستان كه متا ثر از توپو گرافی منطقه است،مشكلات اصلی منطقه را عوامل طبیعی دانسته ولی عوامل فرهنگی واجتماعی را نیزسهیم دراین امرذكرنموده است0دراین طرح مسایل انسانی استان ونیز قابلیت های محیطی ومنطقه آورده شده راهكارهای مفیدی بررسی برنامه ریزی منطقه ای ارایه شده ا ست0

1-8-روش تحقیق

نوع پژوهش – كاربردی است كه روش بررسی آن توصیفی – تحلیلی است .بعد از شناسایی كمی و كیفی منطقه و جمع آوری اطلاعات لازم از طریق كتابخانه ای ومیدانی ؛با انجام مصاحبه ومشاهده، به بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به روش نرم افزا spss و exell برای رسیدن نتایج مورد نظر اقدام شده است .

1-9- فرایندهای تحقیق

1- تعریف توسعه و تفاوت رشد اقتصادی و توسعه

2- تدوین معیارهای برای ارزیابی سطوح توسعه منطقه ای

3- شناخت بررسی كامل ویژگیهای منطقه محل پژوهش

4- تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف منطقه از لحاظ توسعه

5 – ارایه رهنمودها و راهكارهای جهت بهبود و سطح توسعه منطقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *